Superpočítadlo

Obchodné podmienky


Špecifické obchodné podmienky www.superpocitadlo.sk


I. Charakter služieb


1.1 Služby portálu www.superpocitadlo.sk sú rozdelené do dvoch dostupných zón:
a) voľne dostupné informácie: k týmto informáciam sa používatelia dostanú bezplatne bez nutnosti prihlásenia sa do systému,
b) platené služby: tieto služby sú spoplatňované a prístupné pre registrovaných a prihlásených používateľov, ktorí si objednali a zaplatili službu.

1.2 Objednávka je príkazom pre Prevádzkovateľa na realizáciu objednanej, zaplatenej služby od Používateľa.


II. Podmienky registrácie internetových stránok do superpocitadlo.sk a účasť v systéme


2.1 Základnou jednotkou v Systéme je Webserver (skrátene Web), t.j. skupina www stránok tvoriacich jeden logický celok nachádzajúci sa na jednej internetovej doméne (subdoméne), ktorá bola do systému superpocitadlo.sk registrovaná a uvedená v položke Adresa webu.

2.2 Používateľ umiestňuje na stránky svojho Webu, svojich Webov (v prípade Brand indexu) HTML kód, ktorý mu bol pridelený Systémom pri registrácií. Bez umiestnenia kódu na stránky nie je možné návštevnosť sledovať. Kód doporučujeme umiestniť do všetkých stránok sledovaného Webu (Webov). Monitorované sú iba tie stránky, ktoré kód obsahujú. Stránky bez meracieho kódu Systém ignoruje a ich návštevnosť nie je sledovaná a započítavaná.

2.3 Každý registrovaný Web má svoj unikátny kód, ktorý je definovaný identifikačným číslom (ďalej len "ID"). Monitoring viacerých Webov (pod rôznymi doménami) je zakázané a po zistení takéhoto monitorovania bude monitoring zrušený bez náhrady uhradenej čiastky, aj keď išlo o platenú službu.

2.4 Merací kód môže byť vložený iba na registrovanom Webe, teda na doméne, ktorú Používateľ registroval do systému.

2.5 Monitorovanie domén druhej a tretej úrovne je možné, avšak musí byť zjavné že sa nejendá o tú istú webovú prezentáciu ako na doméne prvej úrovne. Napríklad server.sk nesmie vyzerať tak ako auta.server.sk, čiže nesmie to byť odnož tej istej stránky.
2.6 Monitoring viacerých webov je možný jedným užívateľom po registrácii, ale pri každom musí užívateľ pridať ďalší web na ktorý mu bude vygenerovaný ďalší merací kód pre vloženie do zdrojového kódu stránky.

2.7 V prípade, že je na dvoch rôznych miestach prezentovaný rovnaký obsah, tzv. mirror, je možné použiť pre všetky mirrory jedno ID. Musí sa však jednať o 100% obsahový a grafický mirror Webu (rovnaká grafika a obsah).

2.8 Je zakázané umiestniť do jednej stránky viac meracích kódov Systému (či už s totožným, alebo rozdielnym ID). Jeden Web môže používať iba jedno ID.

2.9 Je zakázané umiestňovať kód do iných stránok, ako pre ktoré je určený (týka sa to použitia technológie frame a iframe). Rovnako je neprístupné otvárať na stránke automaticky ďalšie okná prehliadača obsahujúce merací kód Systému a umelo tak zvyšovať návštevnosť iných stránok. Taktiež je zakázané umiestňovať kód do stránok, ktoré sa automaticky obnovujú (reload) bez zásahu používateľa.

2.11 Je zakázané modifikovať merací kód za účelom neoprávneného zvyšovania návštevnosti alebo modifikovať rozmery počítacej ikonky. Modifikácia za účelom integrácie meracieho kódu napr. do dynamicky generovaných stránok je možná, Prevádzkovateľ však v takomto prípade neručí za jeho korektné fungovanie.

2.12 Merací kód musí byť viditeľne umiestnený na stránkach a odkazová linka na superpocitadlo.sk musí byť funkčná. Je neprístupné umiestniť merací kód mimo viditeľnej obrazovky (do rohov stránky, mimo viditeľnej plochy obrazovky), prípadne iným spôsobom zámerne skrývať viditeľnosť meracieho kódu. Nárok na umiestnenie neviditeľného meracieho kódu majú iba klienti platených tarifov .

2.13 Počas akejkoľvek promo akcie (poskytnutie bezplatného obdobia monitoringu) musí byť na stránkach Webu umiestnený viditeľný merací kód. Nie je povolená jeho žiadna modifikácia. Odkazová linka na www.superpocitadlo.sk musí byť funkčná.

2.14 Zaregistrované nebudú Weby, ktoré:
a) nie sú v dobe registrácie funkčné,
b) ktorých obsah sa pripravuje,
c) ich obsah je v rozpore so zákonmi SR,
d) by mohli poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa,
e) ponúkajú erotický obsah


2.15 Weby, ktoré zaznamenajú viac než 15.000 zobrazených stránok mesačne, si musia zaplatiť platený tarif.

2.16 Pokiaľ stránka do 30 dní od zaregistrovania nezaznamená ani jeden prístup, bude vyradená. Rovnako budú vyradené stránky, ktoré nezaznamenajú žiadny prístup v priebehu sto dní. Tento bod sa netýka Webov so zaplateným tarifom.

2.17 Pri výraznej zmene obsahu a zamerania stránok je majiteľ povinný o tomto informovať Prevádzkovateľa, a zaistiť tak preradenie stránky do inej tematickej kategórie. Ak sa v priebehu monitoringu zistí, že Web obsahuje obsah, ktorý je v rozpore so zákonmi SR, poškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa, ponúka erotický obsah, ponúka iný hanlivý či urážajúci obsah bude okamžite bez udania dôvodu vymazaný, prípadne bude majiteľ Webu spolu s názvom Webu verejne upozornený na svoje nekorektné jednanie.

2.18 Pri registrácií je Používateľ povinný poskytnúť o registrovanom Webe pravdivé informácie.

2.19 Používateľ je povinný informovať Prevádzkovateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť funkčnosť služby alebo regulérnosť výsledkov.


III. Objednávka


3.1 Na výber má používateľ možnosť dvoch základných volieb a to:
A) neplatenú službu
Používateľ si vyberie ikonku so sekcie „zadarmo“
B) platenú službu (PREMIUM účet)
Používateľ si vyberie ikonku so sekcie „platené“
Formu platenej či neplatenej služby si používateľ vyberie pri výbere ikonky superpočítadla.

 

3.2 Ceny PREMIUM účtu:

30 EUR S DPH ročne do 10000 návštev mesačne

50 EUR s DPH ročne do 100000 návštev mesačne

70 EUR s DPH ročne nad 100000 návštev mesačne3.2 Ak si používateľ vyberie neplatenú službu, tak mu za používanie nebudú účtované žiadne poplatky, až dokým neprekročí limit v bode 3.2, po prekročení limitu, bude používateľ vyzvaný na zaplatenie faktúry. Zároveň mu bude sprístupnená voľba platených ikoniek ako aj ostatné platené služby.

3.3 Ak si používateľ vyberie platenú  službu, tak mu prevádzkovateľ vystavý faktúru vo výške 25 EUR bez DPH na jeden rok.
Platenou službou používateľ ďalej získava:
- rad nových ikoniek

štatistiky:
- operačné systémy - 2 roky spätne
- prehliadače - 2 roky spätne
- rozlíšenia obrazovky - 2 roky spätne
- navštívené stránky - posledné 3 mesiace
- odkiaľ kam - posledné 3 mesiace
- z ktorých domén - 2 roky spätne
- možnosť obmedzenia zobrazenia štatistík len pre svoje potreby tak aby ich nevidela verejnosť


IV. Platba


4.1 Prevádzkovateľ používateľovy vystavý faktúru a zašle poštou.

Za objednanú službu môže používateľ zaplatiť prostredníctvom:
a) klasickým prevodom na účet Prevádzkovateľa.
b) poštovou poukážkou - na ktorejkoľvek pošte.

4.2 Platby za objednávky sa prijímajú centrálne na účty Prevádzkovateľa:
Tatra banka, č.ú.: 262 173 8998/  1100
VUB, č.ú.: 264 103 5659 / 0200


V. Aktivácia služieb


5.1 Aktivácia služieb je okamžitá, a je predplatná vždy na jeden rok. Po aktivácií prevádzkovateľ žašle používateľovy faktúru
5.2 Po aktivácii objednanej služby Používateľovi, Portál vygeneruje a zašle Používateľovi na e-mail, plnohodnotný daňový doklad znejúci na registračné údaje Používateľa.

5.3 Aktivácia služieb za objednávky realizované klasickým bankovým prevodom na účet (vkladom v banke) prebehne v rámci toho istého dňa ak bude platba prijatá na účet Prevádzkovateľa v pracovný deň do 7.00 hod.. Platby prijaté po 7.00 hod., resp. cez deň pracovného voľna alebo cez sviatok, budú aktivované až nasledujúci pracovný deň.


VI. Storno objednávky


6.1 V prípade, že má Používateľ aktivované platené služby a chce ukončiť používanie služby, ukončnie služieb sa skončí po uplinutí predplateného obdobia, alebo ak do jedného mesiaca neuhradí určený poplatok. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo na úhradu prevádzkových a účtovných nákladov vo výške 10EUR s DPH.


VII. Práva a povinnosti zmluvných strán


7.1 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa:
7.1.1 Zabezpečiť sprístupnenie objednanej a zaplatenej služby na základe riadne vyplnenej objednávky Používateľa.

7.1.2 Informovať Používateľa o využívaní aktuálneho stavu platených služieb (aktuálny stav kreditov), zasielať notifikačné e-maily spolu s daňovými dokladmi za objednané a riadne zaplatené služby. V prípade, ak Používateľ neuvedie správne svoje fakturačné a kontaktné údaje pri registrácií, stráca nárok na opätovné vystavenie daňového dokladu.

7.1.3 Všestranne chrániť záujmy Používateľa a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky.

7.1.4 Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Používateľa, neposkytovať tieto osobné údaje tretím osobám ani ich komerčné využívať.

7.1.5 Informovať o nových skutočnostiach, ktoré Prevádzkovateľ prevedie v systéme prostredníctvom e-mailovej správy na registračnú adresu Používateľa.

7.1.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť poskytovanie služieb v prípade, že Používateľ porušuje ustanovenia tejto dohody.

7.1.7 Prevádzkovateľ má právo odmietnuť poskytnutie služby komukoľvek bez udania dôvodu.

7.1.8 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nefunkčnosťou systému z dôvodu havárie počítačových systémov, výpadku pripojenia u poskytovateľa (ISP) alebo v prípade okolností vylučujúcich protiprávnosť.

7.1.9 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na technickú odstávku systému a servisnú údržbu, ktorá môže spôsobiť dočasný výpadok dostupnosti služby superpocitadlo.sk.

7.1.10 V prípade porušenia pravidiel zo strany Používateľa má Prevádzkovateľ právo uplatniť voči Používateľovi sankcie, ktorými môže byť napríklad napomenutie alebo verejné upozornenie na nekorektné jednanie Používateľa.

7.1.11 V prípade závažného porušenia pravidiel zo strany Používateľa alebo v prípade, že uverejnený obsah nespĺňa niektorú zo stanovených podmienok pre uverejnenie, alebo opakované porušovanie pravidiel používania, môže Prevádzkovateľ príspevok, inzerát, inzeráty alebo Používateľa zo systému úplne vyradiť. Prevádzkovateľ najprv Používateľa na porušenie pravidiel alebo podmienok používania upozorní e-mailom na adresu uvedenú v systéme. Používateľ má päť pracovných dní na vyjadrenie svojho stanoviska. Pokiaľ Používateľ v uvedenom období nezašle svoje stanovisko k problému a neuvedie stav do súladu s týmito pravidlami, má Prevádzkovateľ právo ho zo systému vyradiť. Nárok na vrátenie pomernej časti ceny za dobu zostávajúcu do konca predplatených služieb v takom prípade nevzniká.

7.1.12 Prevádzkovateľ sa môže rozhodnúť o ukončení prevádzky Portálu. V takom prípade je Používateľa povinný upozorniť najmenej 14 dní pred okamžikom ukončenia poskytovania služieb. Pokiaľ má Používateľ aktivované platené služby, vzniká mu nárok na vrátanie pomernej časti z ceny za dobu zostávajúcu do konca predplatných služieb. Taktiež je Prevádzkovateľ povinný vrátiť neminutý objem kreditov Používateľa z jeho osobného virtuálneho konta, prípadne poskytnúť dostatočný priestor na ich minutie a aktiváciu platených služieb. Používateľ nemá nárok na vrátenie kreditu, ktorý získal ako bonus pri dobíjaní kreditov, prípadne iným bezplatným spôsobom. (promo akcia,...)

7.1.13 Prevádzkovateľ má právo tieto pravidla jednostranne zmeniť. Používatelia musia byť o zmenách pravidiel informovaní minimálne 14 dní pred ich platnosťou e-mailom na adresu zadanú v registrácií alebo zverejnením na stránkach superpocitadlo.sk.

7.1.14 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať všetky registračné údaje o Používateľovi ak nebol prihlásený viac ako 6 mesiacov a nemá vo svojom účte zaevidovaný žiadny Web v monitoringu.

7.1.15 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytovať tretím osobám údaje získané prevádzkou služby ako balík súhrnných údajov, bez možnosti získať z tohoto obsahu údaje o konkrétnych serveroch a osobách.

7.1.16 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na technickú odstávku Systému a servisnú údržbu, ktorá môže spôsobiť výpadok meracej časti alebo dočasnú nefunkčnosť štatistík na NAJ.sk. V prípade, že by celková doba nefunkčnosti v priebehu jedného kalendárneho mesiaca prekročila 48 hodín, vzniká Používateľovi nárok na alikvótnu zľavu z ceny, ktorá zodpovedá dobe nefunkčnosti, ktorá prevyšuje 48 hodín.

7.1.17 V prípade, že je dôvodom odstúpenia opakované závažné porušovanie týchto pravidiel zo strany Prevádzkovateľa, a Používateľ ho na ne dopredu písomne upozornil a poskytol mu k ich odstráneniu primeranú lehotu, má Používateľ plateneho tarifu právo na vrátenie pomernej časti ceny za dobu zostávajúcu do konca predplatných služieb.

7.1.18 V prípade porušenia pravidiel zo strany Používateľa má Prevádzkovateľ právo uplatniť voči Používateľovi sankcie, ktorými môže byť napríklad napomenutie alebo verejné upozornenie na nekorektné jednanie Používateľa.

7.1.19 V prípade závažného porušenia pravidiel zo strany Používateľa alebo v prípade, že Web nespĺňa niektorú zo stanovených podmienok pre účasť v Systéme, môže Prevádzkovateľ Používateľa alebo Web zo Systému úplne vyradiť. Prevádzkovateľ najprv Používateľa na porušenie pravidiel alebo podmienok účasti upozorní e-mailom na adresu uvedenú v Systéme. Používateľ má päť pracovných dní na vyjadrenie svojho stanoviska. Po túto dobu má Prevádzkovateľ právo Web skryť pred ostatnými Používateľmi, bez toho aby tým ovplyvnil funkčnosť merania a dostupnosť štatistík v internej sekcií Používateľa. Pokiaľ nám Používateľ v uvedenom období nezašle svoje stanovisko k problému a neuvedie stav do súladu s týmito pravidlami, má Prevádzkovateľ právo ho zo Systému vyradiť. Nárok na vrátenie pomernej časti ceny za dobu zostávajúcu do konca predplatených služieb v takom prípade nevzniká.

7.1.20 Prevádzkovateľ sa môže rozhodnúť o ukončení prevádzky Systému alebo o ukončení merania jednotlivého Webu. V takom prípade je Používateľa povinný upozorniť najmenej 14 dní pred okamihom ukončenia poskytovania služieb. Pokiaľ je Web Používateľa v platenej verzii vzniká mu nárok na vrátanie pomernej časti ceny za dobu zostávajúcu do konca predplatných služieb.

7.2 Používateľ sa zaväzuje:
7.2.1 Zaplatiť za objednanú platenú službu prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby na stránke superpocitadlo.sk.


VIII. Reklamácie


8.1 Reklamácie sa prijímajú centrálne na e-mailovej adrese  

8.2 Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, kde bude presne špecifikovaná.

8.3 Dodatočná úprava osobných údajov a opätovné vystavenie už zaslaného daňového dokladu zavinené neaktuálnymi registračnými údajmi Používateľa sa považujú ako neoprávnená reklamácia a Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť službu opätovného vystavenia daňového dokladu.


IX. Ochrana osobných údajov návštevníkov servera používajúcich služby systému superpocitadlo.sk


9.1 Systém superpocitadlo.sk nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy ich táto osoba sama superpocitadlo.sk dobrovoľne poskytne. superpocitadlo.sk zbiera iba technické údaje o návštevách www stránok a využíva otvorené zdroje informácií, ktoré o sebe prezradzuje každý prehliadač internetových stránok pri požiadavke na server. Tieto štatistické údaje nie je možné spojiť s žiadnymi osobnými údajmi návštevníkov stránok.

9.2 Prevádzkovateľ zaručuje, že získané štatistické údaje o konkrétnych serveroch nie sú predávané ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám. Výnimkou sú údaje, ktoré Používateľ (majiteľ stránky) nechá voľne prístupné pre návštevníkov superpocitadlo.sk.


X. Kontakt


10.1 Kontaktný e-mail:  manager(zavinac)goodstyle.sk10.2 Všetky vzájomné oznamy musia byť v písomnej forme a musia byť odoslané cez e-mail na info.naj(zavinac)elet.sk alebo reklamacie.naj(zavinac)elet.sk, pokiaľ sa jedná o oznamy, resp. reklamácie na službu superpocitadlo.sk.

10.3 Informačné oznamy pre Používateľov, bude Prevádzkovateľ zasielať na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v registrácií ako e-mailový kontakt na Používateľa. Oznámenie sa považuje za doručené po 48 hodinách od zaslania e-mailu pokiaľ Prevádzkovateľovi (odosielateľovi) nie je oznámené, že e-mail nebol prijatý.

10.4 Špecifické obchodné podmienky portálu www.superpocitadlo.sk nadobúdajú platnosť dňa 9. augusta 2010.
 

GoodStyle